Etuovi.com - käyttöehdot

Alman markkinapaikkojen käyttöehdot

Käyttöehdot on päivitetty ja päivityksestä on tiedotettu 20.3.2018.
Uusi versio tulee voimaan 20.4.2018.

1. Yleistä

Tervetuloa Alma Media -konserniin kuuluvan Alma Mediapartners Oy:n (y-tunnus 2307556-6, jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) palveluihin (sisältäen mm. Internet-sivuilla ja eri laitteille tehdyissä sovelluksissa luettavissa, katseltavissa ja käytettävissä olevat markkinapaikat, tietokannat, uutis-, hyöty- ja ajanvietesisällöt sekä uutiskirjeet, jäljempänä kukin näistä ”Palvelu”). Palvelun käyttöön liittyy seuraavat käyttöehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”), joihin käyttäjän tulee tutustua huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä.

Käyttäjä voi käyttää Palvelua joko kirjautumatta tai kirjautuneena. Käyttäjä voi olla joko yritysasiakas tai kuluttaja-asiakas. Yritysasiakas viittaa yritykseen tai kuntaan, jolla on joko erillisen kirjallisen sopimuksen tai verkkopalvelutilauksen nojalla oikeus käyttää Palvelua kysyntä- ja tarjontatiedon välittämiseen ja markkinointiin. Ko. yrityksen kaupparekisteriin rekisteröidyn toimialan tulee kattaa Palvelun avulla toteutettu toiminta. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden estää Etuovi.com-Palvelun käyttäminen sellaisten yritysten toimesta, joita ei ole rekisteröity kiinteistönvälitysliikkeeksi laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä mukaisesti.

Palvelun osat voivat sisältää Käyttöehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja, kuten tilausehtoja. Palveluiden kulloisetkin ominaisuudet ja valinnaiset lisäpalvelut on kuvattu kussakin Palvelussa. Mikäli Käyttäjä voi tilata Palveluntarjoajan sovelluksia sovelluskaupoista, sovelletaan tilaukseen lisäksi kyseisen sovelluskaupan ehtoja. Palvelut ovat käytettävissä yleisimpien käyttöjärjestelmien ja selainten uusimmilla versioilla.

2. Määritelmät

Aineistolla tarkoitetaan Palvelussa missä tahansa muodossa olevaa aineistoa, kuten ilmoituksia, kuvia, mainoksia, myyntiesitteitä, piirroksia, videoita jne. Aineisto voi olla Palveluntarjoajan, käyttäjän tai kolmannen tahon Palveluun tuottamaa.

Kohteella tarkoitetaan sitä myytävää tai vuokrattavaa kiinteistöä, huoneistoa, autoa tai muuta kohdetta, jonka markkinapaikkana Palvelu toimii ja joista Kohdetta tarjoava käyttäjä antaa tarjontatietoa Palvelussa.

Toimeksiannolla tarkoitetaan yritysasiakkaan Kohteesta tekemää kirjallista sopimusta liittyen Kohteen välittämiseen joko ostajan tai myyjän puolesta. Kiinteistö- ja asuntoalan toimeksiantosopimus määritellään laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä.

3. Ehtojen soveltaminen

Palvelun käyttö on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja. Palvelun käyttäminen on kielletty, mikäli käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja tai jotain osaa niistä.

Käyttäjän osalta Palveluntarjoajan ja käyttäjän välinen sopimus astuu voimaan, kun käyttäjä Palvelua käyttämällä hyväksyy nämä Käyttöehdot. Rekisteröitymistä edellyttävien osioiden osalta sopimus astuu Palveluntarjoajan osalta voimaan, kun Palveluntarjoaja on hyväksynyt käyttäjän rekisteröitymisen. Mikäli Palveluntarjoaja ei myönnä rekisteröitymistä hakevalle käyttöoikeutta Palveluun, ei käyttäjä saa käyttää rekisteröitymistä edellyttäviä osia Palvelusta.

Jollei muuta ole sovittu, käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa toiselle. Antaessaan organisaatiokohtaisen käyttöoikeuden Palveluntarjoaja voi sallia Palvelun käytön IP-osoitetunnistautumisen perusteella, jolloin Palvelun käyttäminen vaatii lisäksi organisaatiokohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan tai Palveluun kirjautumisen ko. organisaation oman intranetin kautta.

Palveluntarjoajalle on oikeus muuttaa käyttäjän käyttäjätunnusta, salasanaa tai muita Palvelun käyttöön tarvittavia tai liitettäviä tietoja, mikäli ne aiheuttavat ristiriitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä Palveluntarjoajan tietojärjestelmissä.

Käyttäjän Palvelussa olevien kohdetietojen välittämisestä kolmannelle osapuolelle ja näkyvyyden tarjoamisesta Palvelussa Palveluntarjoaja on oikeutettu perimään käyttäjältä erillisen hinnaston mukaiset veloitukset. Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää Palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Mikäli käyttäjä on siirtymässä Palvelun maksullisiin osiin, tulee se Palvelussa selkeästi näkyviin.

Maksullisten palvelujen osalta Palveluntarjoajan ja käyttäjän välinen sopimus astuu kuluttaja-asiakkaan osalta voimaan, kun Palveluntarjoaja on lähettänyt hänelle tämän tilausta koskevan tilausvahvistuksen. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä maksullisen Palvelun tilausta. Palveluntarjoajaa sitova tilaus syntyy, kun kuluttaja-Asiakkaan maksutapahtuma on hyväksytty. Pois lukien Palvelussa suoraan tehtävät verkkokauppaostokset, Yritysasiakkaiden osalta maksullisia Palveluita koskeva sopimus astuu voimaan, kun osapuolet solmivat erillisen kirjallisen sopimuksen.

Verkkokaupassa voidaan maksaa verkkokaupan kulloinkin tukemilla maksutavoilla, jotka ovat nähtävissä Palvelussa.

Palvelu on suunnattu ensisijaisesti Suomeen, ellei erikseen ole nimenomaisesti muuta sovittu tai ilmoitettu. Lisäksi maksullisten Palveluiden käyttö on sallittua näiden Käyttöehtojen perusteella Pohjoismaista ja Euroopan Unioniin kuuluvista maista. Maksullisen Palvelun käyttö muista maista edellyttää erityistä ja erillistä sopimusta Palveluntarjoajan ja käyttäjän välillä.

Palvelussa annettua informaatiota ei voida pitää sen antajaa sitovana tarjouksena, ellei nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu.

4. Käyttöoikeuden rajoitukset

Palveluntarjoaja myöntää käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden käyttää Palvelua ja sen sisältämää Aineistoa. Käyttäjällä on oikeus tehdä yksi kopio Aineistosta Palvelun käyttöä varten. Käyttäjä voi käyttää Aineistoa ainoastaan omiin henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiinsa yksityiskäytössä. Erillisen sopimuksen tai verkkopalvelutilauksen tehnyt käyttäjä saa kuitenkin käyttää Aineistoa myös muuhun kuin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa siltä osin kuin se on hänelle annetun Toimeksiannon hoitamiseksi tai oman Kohteen myymiseksi tai ostamiseksi tarpeen.

Edellä mainittu huomioiden, Palveluntarjoaja myöntää käyttäjälle oikeuden katsella ja ladata Palvelun sisältämiä Aineistoja sekä tulostaa niitä vain käyttäjän omaa käyttöä varten. Tämä käyttöoikeuden myöntäminen ei ole osoitus Aineiston ja sen kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä. Käyttöoikeuteen liittyy seuraavat rajoitukset:

1) käyttäjällä ei ole oikeutta muokata Aineistoa millään tavalla eikä jäljentää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa Aineistoa tai käyttää sitä kaupallisessa tarkoituksessa;
2) käyttäjä on velvollinen säilyttämään kaikissa lataamansa Aineiston tulosteissa ja kopioissa kaikki kyseisen Aineiston sisältämät tekijänoikeus- ja muut oikeuksiin liittyvät ilmoitukset;
3) käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Palvelussa ilmeneviä tuote- tai palvelukohtaisia lisäehtoja.
Palveluntarjoaja ei myönnä käyttäjälle mitään muita kuin Käyttöehdoissa erikseen mainitut oikeudet.

5. Rekisteröityminen ja tietosuoja

Ainoastaan olemassa olevalla juridisella tai luonnollisella henkilöllä on oikeus rekisteröityä käyttäjäksi. Luonnollisen henkilön rekisteröitymisen edellytyksenä maksullisiin palveluihin on vähintään 15 vuoden ikä. 15-17-vuotiailta sekä muutoin vajaavaltaiselta edellytetään Palvelun maksullisten osioiden käyttämiseen huoltajan tai edunvalvojan ennakkosuostumus tai että oikeustoimi on olosuhteisiin nähden tavanomainen ja merkitykseltään vähäinen tai että oikeustoimi tehdään vajaavaltaisen omalla työllä ansaitsemilla varoilla.

Käyttäjän on annettava rekisteröitymisen yhteydessä kaikki pakolliseksi merkityt tiedot. Rekisteröityminen edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta, sillä rekisteröinnin loppuun saattaminen edellyttää käyttäjän sähköpostiin lähetettävän vahvistusviestin käsittelyä. Palveluntarjoajalla on oikeus syytä ilmoittamatta päättää, hyväksyykö se rekisteröitymisen vai ei. Käyttäjäoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä voi luovuttaa edelleen.

Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Mikäli käyttäjän tiedoissa tapahtuu muutoksia, on käyttäjän ilmoitettava tietojen muutoksista viivytyksettä Palveluntarjoajalle. Välittäjinä toimivien yritysten osalta on ilmoitettava lainsäädännön edellyttämät riittävät yhteystiedot (mm. kaupparekisteriin merkitty toiminimi, katuosoite ja puhelinnumero).

Käyttäjä luo itselleen rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka käyttäjä sitoutuu pitämään salassa ja olemaan luovuttamatta kolmansien käyttöön. Käyttäjä on vastuussa kaikista tunnuksillaan tehdyistä toimenpiteistä. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Palveluntarjoajalle välittömästi, mikäli epäilee tunnustensa paljastuneen kolmansille henkilöille.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden sulkea käyttöoikeus milloin tahansa, mikäli Palveluntarjoaja epäilee tunnuksia käytettävän väärin.

Palvelussa käytetään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Palveluntarjoaja käsittelee evästeitä ja käyttäjän henkilötietoja Palvelun tietosuojaselosteen, Alman Media Oyj-konsernin tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

6. Maksulliset osiot ja peruutusoikeus

Palvelu voi pitää sisällään sekä maksullisia että maksuttomia osioita. Tietyt osat maksullisista palveluista voidaan laskuttaa yritysasiakkailta. Muutoin yritysasiakkaat ja kuluttaja-asiakkaat maksavat maksulliset palvelut tilaushetkellä verkkopankkimaksulla.

Jollei muutoin ole sovittu erillisessä sopimuksessa, maksulliset palvelut veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnan perusteella. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet sekä maksullisiin palveluihin sovellettavat tilausehdot ovat nähtävissä Palvelun internet-sivuilla.

Palveluiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai erikseen ilmoitettuna aikana. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa palveluiden hintoja ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannusten lisäykset korottavat hintoja välittömästi määräysten voimaantulohetkestä lukien.

Hintamuutokset eivät koske jo tehtyjä kertaluonteisia tilauksia sen jälkeen, kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut tilauksen. Jos tilaukseen tehdään muutoksia, hinta määräytyy muutoshetken hinnan mukaisesti. Mikäli käyttäjä irtisanoo toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hinnanmuutoksen johdosta, muutettuja ehtoja ei sovelleta irtisanomisaikana.

Palveluiden internet-sivuilla julkaistuissa hinnoissa kerrotaan aina sisältyykö hintaan arvonlisävero vai lisätäänkö se hintaan. Hinnat eivät sisällä mahdollisia toimitus- ja käsittelymaksuja, vaan ne ilmoitetaan erikseen tilauksen yhteydessä ja tilausvahvistuksessa. Maksuehto on 14 päivää netto.

Näitä peruuttamisehtoja sovelletaan vain, mikäli Palvelun erityisehdoissa ei ole muutoin sovittu. Siltä osin kuin Palveluissa on kyse kuluttajansuojalain alaisista hyödykkeistä ja/tai palveluksista, Palvelun maksulliset osat ovat pääsääntöisesti kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) 6 luvun 16 §:n 1) kohdassa tarkoitettuja digitaalisesti toimitettavia hyödykkeitä ja/tai palveluksia, joita eivät koske kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n säännökset peruuttamisoikeudesta etämyynnissä. Palvelun toimittaminen aloitetaan ennen peruuttamisajan päättymistä kuluttajan pyynnön tai suostumuksen johdosta ja käyttäessään Palvelun maksullisia osia kuluttaja saa kuluttajansuojalain mukaisen ilmoituksen peruuttamisoikeuden puuttumisesta. Muissa kuin edellä kuvatuissa tapauksissa kuluttajalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa maksullisen Palvelun tilaus neljäntoista (14) päivän kuluessa tilauksen tekemisestä.

Palveluntarjoaja voi pyytää maksullisia Palveluja käyttävältä käyttäjältä vakuuksia, jotka käyttäjän tulee toimittaa Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa maksullisia Palveluita käyttävältä käyttäjältä luottotiedot asianmukaisista luottotietorekistereistä luottoa tai siihen rinnastettavaa maksutapaa myöntäessään. Palveluntarjoajalla on oikeus edellyttää henkilötunnuksen antamista sellaisilta kuluttaja-asiakkailta ja y-tunnuksen tai vastaavan rekisterinumeron antamista sellaisilta yritysasiakkailta, joiden tilaamat maksulliset palvelut veloitetaan laskuttamalla ennakkomaksun sijaan.

Palveluntarjoajan lähettämät laskut on maksettava eräpäivään mennessä. Mikäli maksu viivästyy, on Palveluntarjoajalla oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko sekä perintälain mukaiset huomautus- ja perintäkulut. Mikäli laskutusasiakas ei ole suorittanut viivästynyttä maksua viikon kuluessa huomautuksen lähettämispäiväyksestä, on Palveluntarjoajalla oikeus estää Palvelun käyttö. Palveluntarjoaja voi periä maksun Palvelun uudelleen avaamisesta.

7. Palveluun liittyvät immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisältämä Aineisto sisältävät tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten tarkoittamaa, tekijänoikeudellisesti suojattua Aineistoa.

Palvelun omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut Palveluun ja sen sisältämään Aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien mm. tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat Palveluntarjoajalle, sen yhteistyötahoille tai muille oikeudenhaltijoille. Kaikki Palveluntarjoajalle kuuluvien immateriaalioikeuksien käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluu kokonaisuudessaan Palveluntarjoajalle. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä Käyttöehdoissa, pidätetään.

Palveluntarjoaja ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin Palvelun käytön myötä. Palvelun sisällön tai osan tallentaminen, julkaiseminen, jäljentäminen tai jakelu ilman oikeuksienomistajan etukäteislupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten tai linkittämistä Palveluun kohdassa 10 kuvatuin tavoin. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta käyttää automaattisia järjestelmiä (mm. ”robot-”, ”spider-” ”scraper-” ja ”offline reader-” ohjelmistot) kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, Palvelun osista tai Palvelun sisällöstä, tai niiden saattamiseksi yleisön saataviin.

Palveluntarjoaja ja sen tarjoamien tuotteiden/palveluiden nimet ovat Palveluntarjoajan tavaramerkkejä ja toiminimiä. Kaikki oikeudet pidätetään. Pääsyä Palveluun ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita minkään Palvelussa esiintyvän merkin lisenssi- tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman Palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.

Kaikki Palveluiden immateriaalioikeuksiin liittyvät yhteydenotot sekä tekijänoikeuksien ja lähioikeuden haltijoiden ilmoitukset loukkaavasta Aineistosta tulee lähettää osoitteeseen: viranomaiset@almamedia.fi.

8. Käyttäjän antamat tiedot ja oikeudet Aineistoon

Käyttäjän ei tule välittää Palveluntarjoajalle mitään luottamuksellisia tietoja Palvelun välityksellä. Käyttäjä hyväksyy, ettei käyttäjän ja hänen puolestaan toimivien henkilöiden Palveluntarjoajalle Palvelun kautta välittämiä tietoja tai Aineistoa pidetä luottamuksellisena tai oikeuksilla suojattuina.

Palveluun tallennettu Aineisto tulee ilman eri korvausta osaksi Alma Media -konsernin sähköisiä tietokantoja ja se voidaan osana tietokantoja julkaista ja saattaa yleisön saataviin tietokantoja julkaistaessa. Palveluntarjoaja ja sen konserniyhtiöt voivat vapaasti hyödyntää, esittää ja julkaista tällaisia tietoja ja Aineistoja, pois lukien käyttäjän Palveluntarjoajalle rekisteröitymisen yhteydessä antamat henkilötiedot. Mikäli muutoin ei ole kirjallisesti sovittu, Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa Aineistoon. Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle ja sen konserniyhtiöille sekä yhteistyökumppaneille oikeuden korvauksetta editoida (esim. muuttaa kuvakokoa, rajata kuvaa), kopioida, julkaista tai muutoin saattaa yleisön saataville missä tahansa palvelussa tai tuotteessa Aineistoa, jonka käyttäjä on tuonut Palveluun Palveluntarjoajan ja/tai muiden käyttäjien saataville. Palveluntarjoaja voi luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen.

Käyttäjän toimittamaa Aineistoa voidaan hyödyntää mm. seuraavilla tavoilla:
– Aineistoa voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin rajoituksetta.
– Palveluntarjoaja voi muuttaa tai muokata Palvelun sisältämää Aineistoa (ml. Kohteet) harkintansa mukaan, esim. Palveluun ja Kohteisiin kohdistuvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi.
– Palveluntarjoajan omissa blogijutuissa ja kuvagallerioissa voidaan käyttää käyttäjän toimittamia kuvia kuvituskuvina.
– Palveluntarjoaja voi itse päättää antaa Aineistolle näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa kuten Facebookissa tai Instagramissa.
– Alma Media -konserniin kuuluvissa julkaisuissa asumiseen, autoiluun tai matkailuun liittyvissä artikkeleissa ja printtijulkaisujen teemaliitteissä voidaan esitellä Palvelussa myytäviä tai myytävänä olleita kohteita tai niihin liittyviä yksityiskohtia kuten asunnon sisustusta.
– Aineistoa voidaan hyödyntää Palveluntarjoajan mainonnassa sekä digitaalisissa että printtimedioissa.
– Käyttäjän antamia kohdetietoja voidaan hyödyntää muidenkin käyttäjien kohdeilmoituksien yhteydessä tai tilastollisiin tarkoituksiin. Käyttäjän antamaa taloyhtiöön tai kohdetietoon liittyvää Aineistoa (tietoja ja kuvia) voidaan hyödyntää muidenkin käyttäjien kohdeilmoitusten yhteydessä esimerkiksi tilanteissa, kun niistä on hyötyä taloyhtiön tai sen kohteiden esittelyssä.
– Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa Palvelusta mitä tahansa käyttäjän tuottamaa sisältöä oman harkintansa mukaan.

Käyttäjälle jää Palveluntarjoajasta riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa Aineistoon.

9. Linkit ulkopuolisiin www-sivustoihin

Palveluntarjoaja saattaa sisällyttää Palveluun linkkejä kolmansien ylläpitämiin Internet-sivustoihin tai muihin digitaalisiin palveluihin. Tällaisten linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois Palvelusta. Palveluntarjoaja ei valvo tai tarkista ulkopuolisten Internet-sivustojen tai palveluiden sisältöä, eikä Palveluntarjoaja vastaa niiden oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta.

Palveluntarjoaja kehottaa käyttäjää tutustumaan huolellisesti linkitetyn Internet-sivuston tai palvelun omiin käyttöehtoihin ennen käytön aloittamista. Käyttäjä käyttää linkitettyjä Internet-sivustoja tai palveluja omalla vastuullaan. Linkit eivät sellaisenaan ole osoitus mistään omistussuhteesta tai siitä, että Palveluntarjoaja tukisi linkitettyä Internet-sivustoa tai palvelua tai hyväksyisi siellä olevan materiaalin, tai että Palveluntarjoajalla olisi oikeus käyttää mitään kyseisten linkkien välityksellä näkyviin tulevia tavaramerkkejä, toiminimiä tai tekijänoikeudella suojattuja aineistoja, tai että linkitetyn sivuston tai palvelun haltijalla olisi oikeutta käyttää mitään Palveluntarjoajan tai sen konserniyhtiöiden immateriaalioikeuksilla suojattuja Aineistoja.

10. Ulkoiset linkit tähän Palveluun

Linkitys tähän Palveluun on hyväksytettävä Palveluntarjoajalla kirjallisesti etukäteen, paitsi jos linkki täyttää seuraavat edellytykset:
1) linkki sisältää pelkällä leipätekstillä Palveluntarjoajan www-osoitteen, joka on muotoa www.etuovi.com eikä mitään Palveluntarjoajan tavaramerkkejä sellaisenaan tai logomuodossa;
2) linkkiä käytettäessä linkitetty Palveluntarjoajan Palvelu avautuu itsenäiseen selainikkunaan eikä linkittävän Palvelun omaan kehykseen;
3) linkin ulkoasu, sijoitus ja muut ominaisuudet eivät luo virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai sen toiminnot ja tuotteet liittyisivät Palveluntarjoajan toimintaan tai olisivat Palveluntarjoajan sponsoroimia;
4) eikä linkitys vaikuta haitallisesti Palveluntarjoajan tai sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden maineeseen ja tavaramerkkeihin.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden peruuttaa suostumuksensa linkitykseen milloin tahansa oman harkintansa mukaan sekä kieltää myös edellä kerrotut ehdot täyttävän linkin, joka on sijoitettu Palveluntarjoajan harkinnan mukaan sopimattomaan ympäristöön ja voi vahingoittaa Palveluntarjoajaan liittyvää good-will arvoa tai aiheuttaa haittaa Palveluntarjoajalle.

11. Käyttäjän vastuut

Käyttäjä sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai yrittämättä keskeyttää Palvelun toimintaa sekä käyttämään Palvelua kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen sekä sovellettavien lakien ja muiden säädösten ja soveltuvien alan käytäntöjen, kuten hyvän välitystavan, mukaisesti. Käyttäjä vastaa rajoituksetta kaikesta Käyttöehtojen, mahdollisten muiden sopimusehtojen ja lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä Palveluntarjoajalle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti.

Mikäli käyttäjä ilmoittaa Palveluun Kohteen välittäjän roolissa, tulee käyttäjällä olla Toimeksiantosopimus tai muu lainmukainen oikeus välittää Kohdetta. Yhtä Toimeksiantoa vastaava Kohde voidaan syöttää Palveluun vain kerran uutena kohteena, jolla on oma palvelukohtainen kohdenumero. Pyydettäessä käyttäjä on velvollinen esittämään viipymättä, kuitenkin viimeistään 7 päivän sisällä, Kohteesta tehdyn Toimeksiannon tai muutoin osoittamaan oikeutensa välittää Kohdetta. Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea käyttäjän käyttöoikeudet Palveluun välittömästi, ellei Toimeksiantoa tai oikeutta välittää ole pystytty osoittamaan Palveluntarjoajalle, tai Kohde on jo aiemmin ollut tarjolla Palvelussa.

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua:

1) mihinkään toimintaan, joka vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää Palvelua;
2) roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen;
3) Palveluntarjoajan tai muun tahon edustajana esiintymiseen oikeudetta;
4) otsikkotietojen väärentämiseen tai tunnisteiden käsittelemiseen tavalla, jolla pyritään peittämään Palvelun kautta välitetyn sisällön alkuperä;
5) muiden henkilöiden tai tahojen oikeuksia loukkaavan, lainvastaisen, halventavan, siveettömän tai muutoin loukkaavan Aineiston tai joitakin tuotteita tai palveluja oikeudettomasti mainostavan Aineiston julkaisemiseen tai välittämiseen;
6) muiden käyttäjien henkilötietojen keräämisen tai tallentamiseen ilman kyseisten käyttäjien nimenomaista lupaa; tai
7) lainvastaisiin toimiin.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden vedota kaikkiin näiden rajoitusten rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palveluun pääsy tai perua käyttöoikeus tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin (kuten muokata ilmoitusta tai poistaa se) siltä osin kuin se on tarpeellista Käyttöehtojen vastaisen toiminnan lopettamiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa käyttäjän henkilötiedot viranomaiselle viranomaisen tai tuomioistuimen määräyksestä sekä siinä tapauksessa, että on perusteltu syy epäillä, että käyttäjän julkaisema sisältö tai toiminta täyttää rikoksen tunnusmerkistön.

Lähettämällä Aineistoa Palveluntarjoajan palvelimille esimerkiksi sähköpostitse tai Palvelun välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että:
1) käyttäjä on toteuttanut kohtuulliset toimenpiteet ennen Aineiston lähettämistä Aineiston mahdollisesti sisältämien virusten tai muiden haitallisten ominaisuuksien löytämiseksi ja tuhoamiseksi;
2) käyttäjän Palvelussa myytäväksi tai vuokrattavaksi tarjoamiensa Kohteiden tiedot ovat oikeita ja Kohteet ovat myynnissä tai vuokrattavissa olevia. Käyttäjä on velvollinen viipymättä päivittämään Kohteiden tietojen muutokset;
3) käyttäjällä on oikeus ko. toimintaan ja käyttäjän lähettämä Aineisto ei ole laitonta, loukkaavaa, uhkaavaa, siveetöntä, halventavaa tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta;
4) Aineisto ei ole lain, hyvän tavan ja/tai hyvien markkinointitapojen vastaista;
5) Aineisto on käyttäjän omaa tai käyttäjällä on oikeus antaa Aineisto Palveluntarjoajalle näiden Käyttöehtojen mukaisesti, ja että Palveluntarjoaja voi julkaista Aineiston maksutta ja sisällyttää Aineiston tai sen sisältämän osan omiin tuotteisiinsa/palveluihinsa sekä muutoin hyödyntää Aineistoa kappaleessa 8 mainituilla tavoilla ilman maksuvelvollisuutta tai muita vastuita;
6) käyttäjä ei tallenna, levitä, lähetä tai välitä Palvelussa tai Palvelun kautta tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua Aineistoa ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa; ja
7) käyttäjä ei esitä lähettämäänsä Aineistoon perustuvia vaateita Palveluntarjoajaa kohtaan ja käyttäjä sitoutuu vastaamaan Palveluntarjoajalle mahdollisesti aiheutuvista kuluista, jotka syntyvät sellaisista toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy kyseisen Aineiston perusteella Palveluntarjoajaa tai sen edustajia kohtaan.

Ilman Palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista ennakkohyväksyntää käyttäjä ei ole oikeutettu keräämään Palvelusta evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla mitään Palvelua, sen sisältöä, sen käyttäjiä tai käyttäjien päätelaitteita koskevia tietoja mihinkään tarkoitukseen (mukaan lukien, muttei rajoittuen, tarkoitus määritellä käyttäjien kiinnostuksen kohteita tai tarkoitus kohdentaa verkkomainontaa kyseisille päätelaitteille Alma Media -konsernin verkoston ulkopuolella).

12. Keskustelupalstaa /
kommentointia koskevat erityisehdot

Palvelussa voi tapahtua viestintää käyttäjien välillä keskustelupalstan tai kommentointikenttien välityksellä. Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä loukkaavia, herjaavia, alatyylisiä tai muuten sopimattomia viestejä Palvelussa. Käyttäjä on oikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä. Palveluntarjoajalla on oikeus koska tahansa poistaa tai olla julkaisematta sopimattomaksi katsomansa viesti.

Keskustelupalstalla julkaistavien tekstien kirjoittajien henkilötiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, joita Palveluntarjoaja ei luovuta kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa käyttäjän tiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa, jos on syytä epäillä, että itse kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää käyttäjän nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun ja lakiin perustuvaan pyynnön.

Käyttäjän keskustelupalstoilla ja kommentointikentissä käyttämä nimimerkki sekä julkaisemat tekstit jäävät näkymään Palvelussa myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

13. Tietoturva

Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan Palvelun mahdollisimman korkeaa tietoturvan tasoa noudattaen. Käyttäjä ymmärtää, ettei internet ole kaikilta osin täysin tietoturvallinen.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää mitään Palvelun toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, suorittaa toimia, jotka rasittavat Palvelun rakennetta merkittävästi (esimerkiksi suorittaa massapostituksia), tai häiritä tai käsitellä Palvelun ohjelmistoja ja toimintoja. Tällaisia kiellettyjä toimia ovat muun muassa viruksia, ajastettuja häiriöohjelmia tai muuta Palvelun ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän Aineiston sijoittaminen Palveluun.

14. Mainokset

Muiden mainosten kuin kohdeilmoitusten julkaisuun Palvelussa sovelletaan Alma Media -konsernin mediamyynnin ehtoja, jotka on saatavilla osoitteesta https://www.almamedia.fi/mainostajat/mediamyynnin-ehdot. Näiden lisäksi sovelletaan mediatietosivustolla tai Palvelussa mahdollisesti saatavilla olevia lisäehtoja.

15. Muutokset ja muokkaukset

Palveluntarjoajalla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta muuttaa Palvelun osia, korjata Palvelulla ilmenneitä virheitä ja puutteita, tehdä muita muutoksia Palveluun, Aineistoon ja Palvelussa tarjottaviin tuotteisiin, ohjelmiin, palveluihin ja hintoihin sekä poistaa käytöstä Palvelun osia, Palvelun toiminnot mukaan lukien. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus rajoittaa tiettyjen toimintojen ja palvelujen käyttöä tai Palvelun osien tai koko Palvelun käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen, jos se on mahdollista. Ensisijaisesti muutoksista ilmoitetaan Palvelun internet-sivustolla.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa ja muokata Käyttöehtoja oman harkintansa mukaan. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Palvelussa tai sähköpostitse. Mikäli kuluttaja-asiakas irtisanoo toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen muutoksen johdosta, muutettuja ehtoja ei sovelleta irtisanomisaikana. Palvelun käyttäminen Käyttöehtojen muuttamisen jälkeen on osoitus kyseisten muutosten hyväksymisestä. Mikäli Palvelua käytetään IP-osoitetunnistautumisen perusteella tai yritysasiakkaan intranetin kautta, tulee organisaation yhteyshenkilön informoida uusista ehdoista ko. organisaation käyttäjiä.

Näistä ehdoista poikkeavista yksittäisen sopimuksen ehdoista tulee sopia kirjallisesti.

16. Vastuunrajoitus

Palveluntarjoaja tekee parhaansa, että Palvelu ja sen sisältämät palvelut olisivat käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta, eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta.

Palveluntarjoaja vastaa Palveluun itse tuottamansa sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen sisältöön ja verkkopalveluun, mutta ei miltään osin takaa verkkopalvelun toimintavarmuutta.

Palveluntarjoaja ei takaa Aineiston oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä minkään neuvon, mielipiteen, lausunnon tai muun Palvelussa näkyvän tai sen välityksellä jaettavan tiedon luotettavuutta. Tällaisen informaation käyttö ja siihen luottaminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla ja käyttäjää kehotetaan kääntymään asiantuntijan puoleen saadakseen omaan tilanteeseensa sopivia neuvoja. Palveluntarjoaja ei vastaa sisällön oikeellisuudesta.

Kaikki sisältö tarjotaan sellaisenaan. Palvelua ja siihen sisältyviä tietoja muutetaan aika ajoin. Palveluntarjoaja ei myönnä mitään takuita eikä vastuita, mukaan lukien muun muassa takuut ja vastuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta tai takuuta Palvelun tai sen sisällön toimivuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun ulkopuolella, esimerkiksi jälleenmyyjien toimesta, tapahtuvasta informaation antamisesta ja oikeellisuudesta.

Palveluntarjoaja ei anna mitään takuita Palvelun suojauksesta. Palveluun sisältyvät tiedot annetaan ”sellaisina kuin ne ovat” ilman minkäänlaista takuuta. Palveluntarjoaja ei voi taata Palvelun kautta lähetettävien tietojen tietoturvaa. Palveluntarjoaja ei takaa, ettei Palvelu tai sen kautta lähetetty Aineisto sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Palveluntarjoaja ole vastuussa käyttäjän lähettämästä tai vastaanottamasta tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneestä Aineistosta tai tiedoista.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sellaisista viivästyksistä tai virheistä, jotka johtuvat Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista (force majeure).

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien muun muassa liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat Palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä Käyttöehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Palveluntarjoajalle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Palveluntarjoaja ei myöskään ole vastuussa mistään Palvelun sisältämien tietojen virheistä, puutteista tai viivästymisistä.

Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä, jotka johtuvat käyttäjän toimittamasta digitaalisesta tai muusta Aineistosta tai joita syntyy tällaista Aineistoa siirrettäessä. Mikäli käyttäjän toimittama Aineisto on puutteellista, ei Palveluntarjoaja vastaa Palvelun puutteellisuudesta.

Käyttäjällä on oikeus vedota virheeseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Palveluntarjoajalle 14 päivän kuluessa siitä, kun käyttäjä on havainnut virheen tai kun käyttäjän olisi pitänyt virhe havaita. Muistutus laskutusvirheestä tulee tehdä viimeistään 7 vuorokauden kuluessa laskutuspäivästä. Kaikki Palveluita koskevat reklamaatiot tulee lähettää Palveluntarjoajan Palvelussa ilmoittamaan asiakaspalvelun sähköpostiosoitteeseen.

Palvelun maksullisten osien osalta Palveluntarjoaja vastaa ainoastaan tuottamuksellaan käyttäjälle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista, ja Palveluntarjoajan vastuun enimmäismäärä on käyttäjän kyseisestä maksullisesta palvelusta maksama hinta. Jos käyttäjällä ja Palveluntarjoajalla on määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva sopimus, joka laskutetaan toistuvaismaksuina, vahingonkorvausvelvollisuus on kuitenkin yhteensä enintään kyseisen tuotteen tai palvelun laskennallinen arvonlisäveroton kuukausihinta rikkomushetkellä. Maksuttomien Palveluiden osalta Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu joka tapauksessa korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

17. Käyttöoikeuden ja sopimuksen siirtäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kanssaan samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle sekä liiketoiminnan kaupan yhteydessä liiketoiminnan vastaanottavalle taholle. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai käyttöoikeutta edelleen ilman Palveluntarjoajan ennakollista suostumusta.

18. Sopimuksen päättyminen

Maksuttomissa Palveluissa käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun pyytämällä asiakastilin sulkemista. Käyttäjä voi myös lähettää palvelun kautta pyynnön asiakastilin sulkemisesta.

Kertaluonteisissa Palveluissa sopimus on voimassa, kunnes tilattu palvelu on toimitettu käyttäjälle. Kertaluonteista maksullista Palvelua koskevaa tilausta ei voida sen luonteen vuoksi irtisanoa jos Palvelu on jo osaksi tai kokonaan toimitettu.

Muutoin maksullisia palveluita koskeva sopimus on tilausvahvistuksen tai erillisen sopimuksen mukaisesti voimassa joko määräaikaisena tai toistaiseksi, kunnes jompikumpi osapuolista sen päättää. Määräaikaisia sopimuksia ei voida irtisanoa määräajan aikana. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa kolmen kuukauden irtisanomisajalla, ellei toisin ole sovittu. Mikäli sopimus on irtisanottavissa kesken laskutuskauden, kuluvana laskutuskautena erääntyviä maksuja ei hyvitetä käyttäjälle, joka irtisanoo sopimuksen. Irtisanomisen tulee tapahtua sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti.

Perustellusta syystä Palveluntarjoaja voi irtisanoa sopimuksen välittömästi ilman, että Palveluntarjoaja ensin lähettää erillisen päättymisilmoituksen käyttäjälle. Palveluntarjoajalla on myös oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi käyttäjän jouduttua konkurssiin, yrityssaneerausmenettelyyn, selvitystilaan tai maksukyvyttömyys tai -häiriötilaan tai käyttäjän jouduttua maksuhäiriöön suhteessa Palveluntarjoajaan.

Molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toinen osapuoli rikkoo olennaisesti sopimusta, eikä tämä ole korjannut toimintaansa sopimuksen edellyttämäksi viikon kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan.

19. Sopimuksen päättymisen vaikutus

Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä lakkaa käyttäjän oikeus käyttää Palvelua ja siihen liittyvää käyttäjätunnusta ja salasanaansa, ja käyttäjän asiakastili suljetaan.

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että sopimuksen päättyessä Palveluntarjoajalla on oikeus hävittää kaikki käyttäjää koskevat tiedot sekä käyttäjän tuottama ja Palveluun toimittama Aineisto. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta toimittaa käyttäjälle kyseistä Aineistoa, vaan käyttäjä on vastuussa oman Aineistonsa tarpeellisista varmuuskopioista.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa minkään käyttäjän Aineiston poistamisesta, katoamisesta tai muutoksesta.

Sopimuksen päättymisestä huolimatta sellaiset Sopimusehtojen mukaiset osapuolten oikeudet, velvollisuudet ja vastuut jäävät voimaan, joilla on merkitystä asiakassuhteen päättymisen jälkeenkin (mm. vahingonkorvausvelvollisuus).

Mikäli sopimus päättyy sen vuoksi, että käyttäjä on rikkonut näitä Käyttöehtoja tai muita sopimusehtoja, ei Palveluntarjoajalla ole velvollisuutta palauttaa käyttäjälle käyttämättä jäävän maksullisen palvelun jäljellä olevaa ajanjaksoa koskevaa, jo maksettua hintaa.

20. Sovellettava lainsäädäntö

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta lainvalintasäännöksiä. Näillä Käyttöehdoilla ei rajata Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia kuluttajan oikeuksia. Jos Palveluntarjoaja ja käyttäjä eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, ratkaistaan riita ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajakäyttäjä voi viedä riidan myös kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi ja/tai pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, suosittelemme kuluttajaa olemaan yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Kuluttajaneuvonta, www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta
Kuluttajariitalautakunta, www.kuluttajariita.fi , Hämeentie 3, PL 306, 00531 HELSINKI

Palveluntarjoajan yhteystiedot:
Alma Mediapartners Oy, PL 368, 00101 Helsinki
Puhelinvaihde 010 665 000